Podnikání

Zrušení a zánik společnosti


Máte založenou společnost, ale bohužel se chystáte k jejímu zániku? Níže vás seznámíme s okolnostmi a informacemi důležité pro zrušení společnosti. A jak zavřít společnost Kancelar29.cz? Nejprve bychom si měli vymezit dva základní pojmy, a to je zrušení a zánik společnosti. Zrušení společnosti znamená dobrovolné nebo nucené ukončení činnosti společnosti. Naopak zánik znamená formální výmaz společnosti z obchodního rejstříku. O výmazu společnosti rozhoduje takzvaný rejstříkový soud. Zrušit společnost lze několika způsoby. Nejčastější způsob zrušení společnosti je v důsledku rozhodnutí společníků. Další způsoby jsou dané ze zákona:

soud

Uplynutí doby, na kterou byla společnost založena (s likvidací)

 • u tohoto způsobu musí být ve smlouvě uvedeno konkrétní datum, do kdy společnost platí
 • společnost se považuje za zrušenou dnem následujícím po uplynutí dané doby
 • nevyžadují se žádná usnesení
 • majetek se po zrušení doby zlikviduje a společnost se vymaže z registru (rejstříku)

Dosažení účelu, pro který byla společnost založena (s likvidací)

 • smlouva obsahuje místo konkrétního datumu (doby) konkrétní cíl, pro který byla společnost založena
 • pokud se cíle dosáhne, společnost se zruší a majetek se zlikviduje
 • smlouva musí definovat přesný cíl

Rozhodnutím orgánu veřejné moci – uložené zrušení společnosti s likvidací

 • rozhoduje příslušný okresní soud podle sídla společnosti
 • lze vydat na žádost, v zájmu ochrany práv třetích osob ale i bez ní

společnost

Důvody rozhodnutí soudu o zrušení společnosti:

 • činnosti společnosti brání spory mezi společníky
 • společnost provádí nelegální činnost
 • uplyne platnost povolení k podnikání
 • společnost podniká způsobem, který narušuje veřejný pořádek – například nedodržování pravidel hospodářské soutěže, daňových předpisů apod.
 • společnost nedodržuje zákon o obchodních korporacích

V těchto případech společnost zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí soudu nebo dnem nabytí právní moci. Před vydáním rozhodnutí dává soud lhůtu k nápravě či odstranění nějakých nedostatků, které vedly ke zrušení oné společnosti. A jak je to se zánikem společnosti? Takzvaný likvidátor, což je osoba, která se vypořádává s majetkem, je povinen do 30 dnů od skončení https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast2h4.aspx likvidace podat žádost o vymazání společnosti z rejstříku. K žádosti o výmaz musí také doložit potřebné doklady a dokumenty, souhlas daňového úřadu s výmazem a také je třeba doložit potvrzení, že informace o likvidaci byla zveřejněna. Za podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku se platí soudní poplatek, a to ve výši 2000 Kč.

Powered by: Wordpress